القائمة
Jonas
10."101. Zeg: ""Overweeg, wat in de hemelen en op aarde gebeurt."" Maar tekenen, noch waarschuwers baten een volk dat niet wil geloven."
10."102. Verwachten zij iets anders dan het gelijke (oordeel) van de dagen dergenen, die vóór hen stierven? Zeg: ""Wacht daarom, ik ben met u onder de wachtenden."""
10.103. Dan redden Wij Onze boodschappers en de gelovigen. Zo is het aan Ons, de gelovigen te redden.
10."104. Zeg: ""O gij mensen, als gij over mijn godsdienst in twijfel verkeert, (weet) dan dat ik niet aanbid degenen die gij naast Allah aanbidt, maar ik aanbid Allah Die u doet sterven en het is mij geboden tot de gelovigen te behoren."
10.105. En wend uw aangezicht oprecht tot deze godsdienst en behoor niet tot de afgodendienaren.
10.106. En roep naast Allah niet datgene aan, dat u bevoordelen noch schaden kan. En indien gij dat toch doet, dan zult gij zeker tot de onrechtvaardigen behoren.
10.107. En als Allah u door het kwade treft, is er niemand die dit kan verwijderen dan Hij, en als Hij het goede voor u wenst, is er niemand die Zijn genade kan beletten. Hij kent haar toe aan diegene van Zijn dienaren, die Hem behaagt. En Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle.
10."108. Zeg: ""O, gij mensen, nu is de waarheid van uw Heer tot u gekomen. Wie daarom die leiding volgt, volgt haar ten bate van zijn eigen ziel en wie dwaalt, dwaalt slechts tot haar nadeel. En ik ben geen bewaker over u."""
10.109. En volg hetgeen u is geopenbaard en wees standvastig, totdat Allah oordeelt. En Hij is de beste Rechter.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات