القائمة
Hoed
11."61. En tot de Samoed zeide hun broeder Salih: ""O, mijn volk, aanbid Allah, gij hebt geen God naast Hem. Hij wekte u op vanuit de aarde en vestigde u er. Vraagt vergiffenis aan Hem en bekeert u tot Hem. Voorwaar, mijn Heer is nabij, Verhorende."""
11."62. Zij zeiden: ""O Salih, gij waart onze hoop. Verbiedt gij ons datgene te aanbidden wat onze vaderen aanbaden? En wij zijn voorzeker in verontrustende twijfel over hetgeen, waartoe gij ons roept."""
11."63. Hij zeide: ""O, mijn volk, zeg mij, als ik een duidelijk bewijs van mijn Heer heb ontvangen en Hij mij barmhartigheid heeft geschonken, wie zal mij dan naast Allah helpen als ik Hem niet gehoorzaam? Gij zult slechts tot mijn ondergang bijdragen."""
11.64. En o, mijn volk, dit is de kamelin van Allah als teken voor u, laat haar daarom met rust opdat zij zich (in vrijheid) op Allah's aarde moge voeden en doe haar geen kwaad, anders zal de eerste de beste straf u treffen.
11."65. Maar zij verlamden haar, toen zeide hij (Salih): ""Vermaakt u voor drie dagen in uw huizen. Dit is een belofte die niet geloochend kan worden."""
11.66. En toen Ons gebod kwam, redden Wij Salih en met hem de gelovigen door Onze barmhartigheid en Wij redden hen van de schande van die dag. Voorzeker, uw Heer is Sterk, Almachtig.
11.67. De straf achterhaalde degenen die kwaad hadden gesticht en zij lagen uitgestrekt in hun huizen,
11.68. Alsof zij er nooit in hadden gewoond. Ziet! de Samoed verwierpen hun Heer, ziet! vervloekt zij de Samoed.
11."69. En voorzeker Onze boodschappers kwamen met blijde tijdingen tot Abraham. Zij zeiden: ""Vrede zij met u."" Hij antwoordde: ""Vrede zij met u"" en terstond bracht hij een gebraden kalf."
11."70. Maar toen hij zag dat hun handen er zich niet naar uitstrekten, vond bij hen vreemd en vreesde hen. Zij zeiden: ""Vrees niet, want wij zijn tot het volk van Lot gezonden."""
11.71. En zijn vrouw stond er bij en verwonderde zich, waarop Wij haar de blijde tijding van de geboorte van Izaak gaven en na Izaak van Jacob.
11."72. Zij zeide: ""O wonder! Zal ik een kind baren nu ik een oude vrouw ben en deze mijn echtgenoot een oude man is? Dit is inderdaad iets wonderbaarlijks."""
11."73. Zij zeiden: ""Verwondert gij u over Allah's gebod? De barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen zijn over u, o bewoners van dit huis. Voorzeker, Hij is Geprezen, Glorierijk."""
11.74. En toen de vrees Abraham verliet en de blijde tijding tot hem kwam, begon hij met ons over het volk van Lot te redetwisten.
11.75. Abraham was inderdaad verdraagzaam, zachtmoedig en wendde zich dikwijls (tot God).
11.76. O Abraham, wend u hiervan af. Het gebod van uw Heer is uitgegaan en een onafwendbare straf komt over hen.
11."77. En toen Onze boodschappers tot Lot kwamen was hij verdrietig en voelde zich bezwaard om hen en zeide: ""Dit is een moeilijke dag."""
11."78. Zijn volk kwam haastig naar hem toe. Ook voordien plachten zij kwaad te doen. Hij (Lot) zeide: ""O, mijn volk, dit zijn mijn dochters, zij zijn te rein voor u. Vrees daarom Allah en onteer mij niet wegens mijn gasten. Is er onder u geen weldenkend man?"""
11."79. Zij antwoordden: ""Gij weet wel, dat wij geen recht hebben op uw dochters en gij weet ook, wat wij wensen."""
11."80. Hij zeide: ""Ach, had ik slechts de macht u weerstand te kunnen bieden of tot een machtige steun toevlucht te nemen."""
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات