القائمة
Het Rotsacht
15.1. Alif Laam Raa. Dit zijn de verzen van het Boek, de duidelijke Koran.
15.2. De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij Moslims waren.
15.3. Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken, zij zullen het weldra te weten komen.
15.4. En Wij hebben nooit een stad verwoest of het besluit er toe was bekend gemaakt.
15.5. Geen volk kan zijn vastgestelde tijd vooruitlopen noch kunnen zij daarbij achterblijven.
15."6. En dezen zeggen: ""O, gij, tot wie de vermaning is nedergezonden, gij zijt voorzeker bezeten."""
15.7. Waarom brengt gij ons geen engelen indien gij tot de waarachtigen behoort?
15.8. Wij zenden alleen engelen neder met de werkelijkheid en dan wordt hun (de ongelovigen) geen uitstel geschonken.
15.9. Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn.
15.10. En vóór u zonden Wij reeds (boodschappers) onder de oude stammen.
15.11. Maar er kwam nooit een boodschapper tot hen of zij bespotten hem.
15.12. Zo doen Wij dat in het hart der schuldigen binnendringen.
15.13. Zij geloven er niet in, hoewel er het voorbeeld der vroegere volkeren is geweest.
15.14. En indien Wij een deur van de hemel voor hen zouden openen waar zij door zouden klimmen,
15."15. Dan zouden zij zeker zeggen: ""Onze ogen zijn slechts beneveld, neen wij zijn veeleer een betoverd volk."""
15.16. En Wij hebben aan de hemel voorzeker banen (van sterren) gemaakt en hem voor aanschouwers versierd.
15.17. En Wij hebben hem tegen elke vervloekte Satan beschermd.
15.18. Maar indien iemand steelsgewijze luistert, vervolgt hem een heldere vlam.
15.19. En Wij hebben de aarde uitgespreid, er hechte bergen op geplaatst en Wij doen er allerlei noodzakelijke dingen in de juiste maat op groeien.
15.20. Waarvan Wij voor u en degenen die gij niet onderhoudt bestaansmiddelen verstrekken.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات