القائمة
Douzi
Douzi Né en 1985 dans un petit village prés de Oujda, Abdelhafid Douzi est issu d'une famille très modeste, d'une mère algérienne et d'un père marocain. Il passa pour la première fois devant les écrans de camera en 1997, à l'occasion de l'émission télévisée "Studio 5" qui passait à l'époque sur la chaine marocaine RTM. Un an plus tard, il tourne son premier clip vidéo intitulé "Rouahi lia". Actuellement avec 12 albums à son actif, Douzi est devenu le jeune chanteur dans le monde du raï.
Liste des morceaux
عنوان Durée Top Flop Dédicace
Vas-y vas-y (remix) 5'23'' 2     0   
La me bouya 5'48'' 0     1   
Ya lemmima 5'15'' 2     0   
Ya marsouli feat SBS 3'2'' 1     0   
Golo lommimti 5'27'' 1     0   
Alach ayech fi adeb 5'15'' 1     0   
Ha rai 6'13'' 1     0   
Lmeblia 5'3'' 0     1   
Achek Ouaar 4'18'' 1     0   
Aini 4'52'' 1     0   
Al Hob Saib 4'58'' 1     0   
Alik Lamouni 5'24'' 1     0   
Galbi Bghak 5'24'' 1     1   
Habib El Galb 4'16'' 1     0   
Hasdouna 5'32'' 2     0   
Hobi Lik 5'5'' 0     1   
Mani Zaafan 4'59'' 1     0   
Mazal chakka fia 5'25'' 1     0   
Nti Li Bia 5'6'' 1     2   
Sultana 5'5'' 1     0   
Tebki Wella Techki 4'31'' 0     1   
Yalli Nasini 4'12'' 1     0   
Koulli Laki 4'50'' 1     1   
Habibi Remix 3'37'' 1     0   
Myriama 3'15'' 2     0   
Nsani 4'16'' 0     1   
Baghya Tjanenni 3'45'' 1     0   
Nti Chaghla Bali 4'13'' 1     0   
Bye Bye 4'20'' 1     0   
Ayli Ayli 3'36'' 1     0   
Habibi 3'53'' 2     0   
Laki Qalbi 4'50'' 1     0   
Wech Li Sar 4'22'' 1     0   
Ghyabek Tal 4'10'' 2     0