القائمة
De Spelonk
18.41. Of het water er van in de grond doen zinken, waardoor gij niet in staat zult zijn, het te bereiken.
18."42. En zijn fruit werd vernietigd en hij begon zijn handen te wringen wegens hetgeen hij aan de tuin had besteed, terwijl het latwerk eveneens was neergestort en hij zeide: ""Had ik maar niemand met mijn Heer vereenzelvigd."""
18.43. En hij had geen leger om hem tegen Allah te helpen, noch kon hij zich verdedigen.
18.44. De bescherming komt alleen van Allah, de Ware. Hij is de Beste in het belonen en de Beste in het verrekenen.
18.45. Geef hun de gelijkenis van het leven dezer wereld: het is als Wij water uit de hemel nederzenden, waardoor de planten der aarde volop groeien en daarna verdrogen zij en breken in stukken die de wind verspreidt. Allah heeft macht over alle dingen.
18.46. Rijkdom en kinderen zijn een sieraad van het leven dezer wereld, maar blijvende goede werken, zijn beter bij uw Heer tot beloning en hoop.
18.47. En (gedenk) de dag waarop Wij de bergen zullen verzetten en gij de aarde zult zien oprijzen en Wij hen (de mensen) zullen verzamelen en niemand hunner zullen Wij achterlaten.
18.48. En zij zullen in rijen tot uw Heer worden gebracht. (Hij zal zeggen) Nu zijt gij tot Ons gekomen zoals Wij u in den beginne hebben geschapen. Doch gij dacht dat Wij nimmer een Uur voor u zouden vaststellen.
18."49. En het Boek zal worden voorgelegd, dan zult gij de schuldigen zien vrezen wegens hetgeen daarin staat en zij zullen zeggen: ""Wee ons! Wat voor een boek is dit! Het slaat klein noch groot over, doch het somt alles op."" En zij zullen al hetgeen zij deden voor zich zien en uw Heer zal niemand onrecht aandoen."
18."50. (Gedenk de tijd) toen Wij tot de engelen zeiden: ""Buigt voor Adam"", zij bogen, doch Iblies niet. Hij was één der djinn, derhalve was hij ongehoorzaam aan het gebod van zijn Heer. Zult gij hem en zijn nageslacht tot vrienden nemen, terwijl zij uw vijanden zijn? Slecht is het loon der onrechtvaardigen."
18.51. Ik riep hen niet om te getuigen van de schepping der hemelen en der aarde, noch van hun eigen schepping noch neem Ik degenen die misleiden ooit tot helpers.
18."52. (Gedenk) de dag waarop Hij zal zeggen: ""Roept degenen waarvan gij beweerdet dat zij Mijn deelgenoten waren."" Dan zullen zij hen (de afgoden) aanroepen, doch dezen zullen hun niet antwoorden, en Wij zullen een scheiding tussen hen maken."
18.53. En de schuldigen zullen het Vuur zien en weten dat zij daarin zullen vallen, zij zullen daar niet aan ontkomen!
18.54. Voorwaar, Wij hebben in deze Koran voor de mensen allerlei gelijkenissen vermeld, doch de mens is in vele dingen zeer twistziek.
18.55. En niets belet de mensen te geloven wanneer de leiding tot hen komt en hun Heer vergiffenis te vragen, dan (dat zij vragen) dat de weg der voorvaderen over hen kome of dat de straf voor hun ogen kome.
18.56. Wij zenden de boodschappers slechts als dragers van de blijde tijding en als waarschuwers. De ongelovigen twisten met leugens om daardoor de Waarheid te niet te doen. En zij houden Mijn tekenen en al hetgeen waarmee zij zijn bedreigd, voor scherts.
18.57. En wie is onrechtvaardiger dan hij die herinnerd wordt aan de tekenen van zijn Heer, doch zich er van afwendt en vergeet, hetgeen zijn handen hebben verricht? Voorwaars Wij hebben sluiers over hun hart gelegd zodat zij niet begrijpen en doofheid in hun oren. Indien gij hen derhalve tot de leiding roept, willen zij de rechte weg niet volgen.
18.58. Doch uw Heer is Vergevensgezind, Barmhartig. Indien Hij hen ter verantwoording zou roepen voor hetgeen zij hebben verdiend, dan zou Hij ongetwijfeld hun straf hebben verhaast. Neen, voor hen is een vastgestelde tijd waaraan zij niet kunnen ontkomen.
18.59. En deze steden! Wij vernietigden ze toen zij ongerechtigheden bedreven. En Wij stelden een bepaalde tijd vast voor hun verdelging.
18."60. En (gedenk de tijd) toen Mozes zeide tot zijn dienaar: ""Ik zal het niet opgeven voordat ik de samenvloeiing van twee zeeën heb bereikt, al moet ik eeuwenlang voortgaan,"""
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات