القائمة
De Spelonk
18.81. Derhalve wensten wij dat hun Heer hun in zijn plaats een ander kind zou schenken dat reiner en zachtmoediger zou zijn (dan hij).
18.82. En wat de muur betreft, deze behoorde aan twee weesjongens in de stad en daaronder lag hun schat (begraven), hun vader was een rechtvaardig man derhalve behaagde het uw Heer dat zij volwassen zouden worden en dan hun schat zouden opgraven als een genade van uw Heer, en dit alles deed ik niet uit mezelf. Dit is de verklaring van datgene waarvoor gij geen geduld kondet tonen.
18."83. Men vraagt u betreffende Zol-Qarnain. Zeg: ""Ik zal u zijn verhaal vertellen."""
18.84. Wij vestigden zijn macht op aarde en schonken hem de middelen (en het vermogen) alles te volbrengen.
18.85. En hij volgde een weg,
18."86. totdat hij het verste punt in de richting van de ondergaande zon bereikte, en deze in een bron van modderig water zag ondergaan, waarbij hij een (ongelovig) volk aantrof. Wij zeiden: ""O, Zol-Qarnain, bestraf hen of behandel hen met vriendelijkheid."""
18."87. Hij zeide: ""Wat betreft degene die kwaad doet, hem zullen wij straffen, daarna zal hij worden teruggebracht tot zijn Heer die hem straffen zal met een gestrengere straf."""
18.88. Doch wat hem betreft die gelooft en oprecht handelt, hij zal een goede beloning ontvangen, en Wij zullen hem op Ons bevel alle gemakken verschaffen.
18.89. Vervolgens ging hij een andere weg.
18.90. Totdat hij het land van de rijzende zon bereikte, en ontdekte dat zij over een volk opging voor hetwelk Wij geen beschutting er tegen hadden verschaft.
18.91. Zo was het, en Wij hadden volledig kennis van wat hij bezat.
18.92. Vervolgens ging hij weer een andere weg.
18.93. Totdat hij tussen twee bergen kwam, waar hij een volk aantrof dat amper een woord verstond.
18."94. Zij zeiden: ""O Zol-Qarnain, Gog en Magog stichten onheil op aarde, mogen wij u dan schatting betalen mits gij een afscheiding tussen hen en ons opricht?"""
18."95. Hij antwoordde: ""De macht waarmee mijn Heer mij heeft bekleed is beter, doch gij kunt mij met lichamelijke kracht helpen. Ik zal tussen u en hen een sterke afscheiding oprichten."""
18."96. Brengt mij blokken ijzer. (Zij deden dit) totdat hij de ruimte tussen de beide rotsen had opgevuld, toen zeide hij: ""Blaast."" totdat (het ijzer) wit gloeiend werd, nu zeide hij: ""Brengt mij gesmolten koper, opdat ik het er overheen giete."""
18.97. Derhalve waren zij (Gog en Magog) niet (meer) in staat er overheen te klimmen, noch waren zij bij machte er doorheen te graven.
18."98. Hij zeide: ""Dit is een genade van mijn Heer. Maar wanneer de belofte van mijn Heer vervuld zal worden, zal Hij dit uiteen doen vallen. En de belofte van mijn Heer is werkelijkheid,"
18.99. En op die Dag zullen Wij sommigen hunner tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal worden geblazen. Dan zullen Wij hen allen tezamen verzamelen.
18.100. En Wij zullen op die dag de hel aan de ongelovigen tonen.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات